برنامه های آندروید عمران

در این قسمت برنامه های آندروید مهندسی عمران قرار خواهد گرفت .

توجه :

با عرض پوزش ، لینک های دانلود مورد نظر حذف گریده اند

شماره آنروید برنامه آندروید لینک دانلود
آندروید1

And-Truss2D-1.7

آندروید 2

Beam-Design-3.46

آندروید 3

Brick-Calculator-5.0

آندروید 4

Cantilever-Beam-Dist-Load-1.01

آندروید 5

Channel-Design-0.8

آندروید 6

Circle-of-Mohr-3D-0.14

آندروید 7

Civil-Calculator-1.01

آندروید 8

Civil-Calculator-2.0

آندروید 9

Concrete-Design-0.32

آندروید10

Concrete-Mix-Design-2.0

آندروید 11

Concrete-Properties-0.11

آندروید 12

Engineering-Libraries-0.85

آندروید 13

Frame-Design-3.52

آندروید 14

Leveling-1.2

آندروید 15

Mass-Concrete-3.0

آندروید 16

Parallelogram-0.16

آندروید 17

Steel-Design-0.28

آندروید 18

Structural-Beam-Lite-2.5.1

آندروید 19

Total-Station-Survey-1.4

آندروید 20

Wall-Concrete-Design-Lite-1.5

آندروید 21

Weld-Design-0.29

 

مهندسی دانلود mohandesidl.ir 2012-2019