نشریات سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری-۲۰۰تا۳۰۰

در این قسمت نشریات سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مرور زمان و به طور کامل جهت دانلود قرار داده خواهد شد.

شماره نشریهعنوان نشریهلینک دانلود
نشریه ۲۰۱فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)
نشریه ۲۰۲ فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)
نشریه ۲۰۳ ضوابط طراحی فضای سبز شهری
نشریه ۲۰۴پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی
نشریه ۲۰۵ راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه ها
نشریه ۲۰۶ طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA)
نشریه ۲۰۷دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی
نشریه ۲۰۸مستند سازی طرحهای آب
نشریه ۲۰۹مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز
نشریه ۲۱۰پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی
نشریه ۲۱۱فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی
نشریه ۲۱۲فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی
نشریه ۲۱۳فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی
نشریه ۲۱۴راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره ها
نشریه ۲۱۵مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب
نشریه ۲۱۶راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ
نشریه ۲۱۷طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چال های بهداشتی برای زباله شهری
نشریه ۲۱۸نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
نشریه ۲۱۹برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منابع آب
نشریه ۲۲۰تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)
نشریه ۲۲۱تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها
نشریه ۲۲۲برنامه ریزی آزمایش های رسوب
نشریه ۲۲۳دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)
نشریه ۲۲۴دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک
نشریه ۲۲۵فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرحهای سازه های آبی (سدسازی)
نشریه ۲۲۶فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه
نشریه ۲۲۷دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه ۱- مرحله شناسایی؛ ۲- مرحله توجیهی؛ ۳- مرحله تفصیلی.
نشریه ۲۲۸آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران
نشریه ۲۲۹بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته
نشریه ۲۳۲ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی
نشریه ۲۳۳آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه
نشریه ۲۳۴آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران
نشریه ۲۳۵-۱ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو
نشریه ۲۳۵-۲ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو
نشریه ۲۳۵-۳ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی – مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلو
نشریه ۲۳۵-۴ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو
نشریه ۲۳۶فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (۱-مرحله شناسایی، ۲-مرحله توجیهی، ۳-مرحله تفصیلی)
نشریه ۲۳۷راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)
نشریه ۲۳۸فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)
نشریه ۲۳۹دستور العمل آماربرداری منابع آب – بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار
نشریه ۲۴۰راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران
نشریه ۲۴۱راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری
نشریه ۲۴۲راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)
نشریه ۲۴۳دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه
نشریه ۲۴۴شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)
نشریه ۲۴۵معیارهای طراحی سینما
نشریه ۲۴۶ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی
نشریه ۲۴۷دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی
نشریه ۲۴۸فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکن ها
نشریه ۲۴۹فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی
نشریه ۲۵۰آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده
نشریه ۲۵۱فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود
نشریه ۲۵۲رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا
نشریه ۲۵۳آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری
نشریه ۲۵۴-۱دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی
نشریه ۲۵۴-۱دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح‌های عمرانی (تجدید نظر ۱)
نشریه ۲۵۴-۳دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی – راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد
نشریه ۲۵۵دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران
نشریه ۲۵۶استانداردهای نقشه کشی ساختمانی
نشریه ۲۵۷دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت
نشریه ۲۵۸دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب
نشریه ۲۵۸-۱دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب (تجدیدنظر اول)
نشریه ۲۵۹دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب
نشریه ۲۶۰راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل
نشریه ۲۶۱ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)
نشریه ۲۶۲فهرست جزئیات خدمات مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله‌های شناسائی ، اول و دوم ایستگاههای پمپاژ)
نشریه ۲۶۳فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه‌سازی)
نشریه ۲۶۴آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی
نشریه ۲۶۵دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب
نشریه ۲۶۶۱- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، ۲- دستورالعمل تعیین نیتروژن آب
نشریه ۲۶۷-۱آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)
نشریه ۲۶۷-۲آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)
نشریه ۲۶۷-۳آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه)
نشریه ۲۶۷-۴آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)
نشریه ۲۶۷-۵آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)
نشریه ۲۶۷-۶آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)
نشریه ۲۶۷-۷آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)
نشریه ۲۶۸دستورالعمل تثبیت لایه های خاکریز و روسازی راه ها
نشریه ۲۶۹راهنمای آزمایش های دانه بندی رسوب
نشریه ۲۷۰معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور
نشریه ۲۷۱شرایط طراحی (برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور)
نشریه ۲۷۲راهنمای مطالعات بهره‌برداری از مخازن سدها مراحل شناسایی، توجیهی، طراحی تفصیلی
نشریه ۲۷۳راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی
نشریه ۲۷۴دستورالعمل نمونه‌برداری آب
نشریه ۲۷۵ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب
نشریه ۲۷۶شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
نشریه ۲۷۷راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن
نشریه ۲۷۸راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری
نشریه ۲۷۹مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن
نشریه ۲۸۰مشخصات فنی عمومی راهداری
نشریه ۲۸۱ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه ۲۸۲ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان‌های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز
نشریه ۲۸۴راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری بخش دوم تصفیه ثانویه
نشریه ۲۸۵راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب
نشریه ۲۸۶ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)
نشریه ۲۸۷-۱۰-۱طراحی بناهای درمانی (۱۰) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب
نشریه ۲۸۷-۱۰-۲طراحی بناهای درمانی (۱۰) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب
نشریه ۲۸۷-۱۰-۳طراحی بناهای درمانی (۱۰) – جلد سوک: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب
نشریه ۲۸۸آیین نامه طرح هندسی راه آهن
نشریه ۲۸۹راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها
نشریه ۲۹۰دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش
نشریه ۲۹۴نقشه‌های همسان پل‌های راه
نشریه ۲۹۵نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه ۱۰ تا ۲۵ متر
نشریه ۲۹۶راهنمای بهسازی رویه های آسفالتی و شنی
نشریه ۲۹۸مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (زلزله)
نشریه ۲۹۹فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی
نشریه ۳۰۰-۱آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری
نشریه ۳۰۰-۲آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد دوم: مصالح
نشریه ۳۰۰-۳آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد سوم: مکانیک خاک و پی
نشریه ۳۰۰-۴آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر
نشریه ۳۰۰-۵آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی
نشریه ۳۰۰-۶آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری
نشریه ۳۰۰-۷آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد هفتم: آبراهه و حوضچه
نشریه ۳۰۰-۸آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر
نشریه ۳۰۰-۹آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد نهم: سکوهای دریایی
نشریه ۳۰۰-۱۰آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر
نشریه ۳۰۰-۱۱آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور

 

مهندسی دانلود mohandesidl.ir 2012-2016

5 سال در کنار شما بودن افتخار ماست

Powered by keepvid themefull earn money