نشریات سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری-۲۰۰تا۳۰۰

در این قسمت نشریات سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مرور زمان و به طور کامل جهت دانلود قرار داده خواهد شد.

شماره نشریه عنوان نشریه لینک دانلود
نشریه ۲۰۱ فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)
نشریه ۲۰۲  فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)
نشریه ۲۰۳  ضوابط طراحی فضای سبز شهری
نشریه ۲۰۴ پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی
نشریه ۲۰۵  راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه ها
نشریه ۲۰۶  طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA)
نشریه ۲۰۷ دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی
نشریه ۲۰۸ مستند سازی طرحهای آب
نشریه ۲۰۹ مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز
نشریه ۲۱۰ پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی
نشریه ۲۱۱ فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی
نشریه ۲۱۲ فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی
نشریه ۲۱۳ فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی
نشریه ۲۱۴ راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره ها
نشریه ۲۱۵ مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب
نشریه ۲۱۶ راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ
نشریه ۲۱۷ طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چال های بهداشتی برای زباله شهری
نشریه ۲۱۸ نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
نشریه ۲۱۹ برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منابع آب
نشریه ۲۲۰ تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)
نشریه ۲۲۱ تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها
نشریه ۲۲۲ برنامه ریزی آزمایش های رسوب
نشریه ۲۲۳ دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)
نشریه ۲۲۴ دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک
نشریه ۲۲۵ فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرحهای سازه های آبی (سدسازی)
نشریه ۲۲۶ فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه
نشریه ۲۲۷ دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه ۱- مرحله شناسایی؛ ۲- مرحله توجیهی؛ ۳- مرحله تفصیلی.
نشریه ۲۲۸ آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران
نشریه ۲۲۹ بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته
نشریه ۲۳۲ ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی
نشریه ۲۳۳ آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه
نشریه ۲۳۴ آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران
نشریه ۲۳۵-۱ ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو
نشریه ۲۳۵-۲ ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو
نشریه ۲۳۵-۳ ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی – مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلو
نشریه ۲۳۵-۴ ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو
نشریه ۲۳۶ فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (۱-مرحله شناسایی، ۲-مرحله توجیهی، ۳-مرحله تفصیلی)
نشریه ۲۳۷ راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)
نشریه ۲۳۸ فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)
نشریه ۲۳۹ دستور العمل آماربرداری منابع آب – بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار
نشریه ۲۴۰ راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران
نشریه ۲۴۱ راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری
نشریه ۲۴۲ راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)
نشریه ۲۴۳ دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه
نشریه ۲۴۴ شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)
نشریه ۲۴۵ معیارهای طراحی سینما
نشریه ۲۴۶ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی
نشریه ۲۴۷ دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی
نشریه ۲۴۸ فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکن ها
نشریه ۲۴۹ فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی
نشریه ۲۵۰ آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده
نشریه ۲۵۱ فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود
نشریه ۲۵۲ رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا
نشریه ۲۵۳ آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری
نشریه ۲۵۴-۱ دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی
نشریه ۲۵۴-۱ دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح‌های عمرانی (تجدید نظر ۱)
نشریه ۲۵۴-۳ دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی – راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد
نشریه ۲۵۵ دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران
نشریه ۲۵۶ استانداردهای نقشه کشی ساختمانی
نشریه ۲۵۷ دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت
نشریه ۲۵۸ دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب
نشریه ۲۵۸-۱ دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب (تجدیدنظر اول)
نشریه ۲۵۹ دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب
نشریه ۲۶۰ راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل
نشریه ۲۶۱ ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)
نشریه ۲۶۲ فهرست جزئیات خدمات مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله‌های شناسائی ، اول و دوم ایستگاههای پمپاژ)
نشریه ۲۶۳ فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه‌سازی)
نشریه ۲۶۴ آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی
نشریه ۲۶۵ دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب
نشریه ۲۶۶ ۱- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، ۲- دستورالعمل تعیین نیتروژن آب
نشریه ۲۶۷-۱ آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)
نشریه ۲۶۷-۲ آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)
نشریه ۲۶۷-۳ آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه)
نشریه ۲۶۷-۴ آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)
نشریه ۲۶۷-۵ آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)
نشریه ۲۶۷-۶ آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)
نشریه ۲۶۷-۷ آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)
نشریه ۲۶۸ دستورالعمل تثبیت لایه های خاکریز و روسازی راه ها
نشریه ۲۶۹ راهنمای آزمایش های دانه بندی رسوب
نشریه ۲۷۰ معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور
نشریه ۲۷۱ شرایط طراحی (برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور)
نشریه ۲۷۲ راهنمای مطالعات بهره‌برداری از مخازن سدها مراحل شناسایی، توجیهی، طراحی تفصیلی
نشریه ۲۷۳ راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی
نشریه ۲۷۴ دستورالعمل نمونه‌برداری آب
نشریه ۲۷۵ ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب
نشریه ۲۷۶ شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
نشریه ۲۷۷ راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن
نشریه ۲۷۸ راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری
نشریه ۲۷۹ مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن
نشریه ۲۸۰ مشخصات فنی عمومی راهداری
نشریه ۲۸۱ ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه ۲۸۲ ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان‌های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز
نشریه ۲۸۴ راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری بخش دوم تصفیه ثانویه
نشریه ۲۸۵ راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب
نشریه ۲۸۶ ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)
نشریه ۲۸۷-۱۰-۱ طراحی بناهای درمانی (۱۰) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب
نشریه ۲۸۷-۱۰-۲ طراحی بناهای درمانی (۱۰) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب
نشریه ۲۸۷-۱۰-۳ طراحی بناهای درمانی (۱۰) – جلد سوک: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب
نشریه ۲۸۸ آیین نامه طرح هندسی راه آهن
نشریه ۲۸۹ راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها
نشریه ۲۹۰ دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش
نشریه ۲۹۴ نقشه‌های همسان پل‌های راه
نشریه ۲۹۵ نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه ۱۰ تا ۲۵ متر
نشریه ۲۹۶ راهنمای بهسازی رویه های آسفالتی و شنی
نشریه ۲۹۸ مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (زلزله)
نشریه ۲۹۹ فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی
نشریه ۳۰۰-۱ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری
نشریه ۳۰۰-۲ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد دوم: مصالح
نشریه ۳۰۰-۳ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد سوم: مکانیک خاک و پی
نشریه ۳۰۰-۴ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر
نشریه ۳۰۰-۵ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی
نشریه ۳۰۰-۶ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری
نشریه ۳۰۰-۷ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد هفتم: آبراهه و حوضچه
نشریه ۳۰۰-۸ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر
نشریه ۳۰۰-۹ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد نهم: سکوهای دریایی
نشریه ۳۰۰-۱۰ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر
نشریه ۳۰۰-۱۱ آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور

 

مهندسی دانلود mohandesidl.ir 2012-2016

5 سال در کنار شما بودن افتخار ماست

Powered by keepvid themefull earn money