با دامک ها جزء مکانیزم هایی هستند که برای انتقال حرکت با سرعت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ساخت این ابزار با دستگاه فرز و اتصال چرخدنده های تعویضی میسر می گردد

فیلمی از آموزش این نرم افزار همراه با محاسبات مربوطه برای دانلود گذاشته شد